Zásady ochrany osobných údajov používateľov internetových stránok

Vážení používatelia,
radi by sme vás týmto informovali, že spracovanie vašich osobných údajov bude prebiehať v súlade s platnou právnou úpravou upravujúcou ochranu osobných údajov, a tak bude založené na zásadách integrity, zákonnosti, transparentnosti a ochrany údajov.

Tieto zásady, ktoré vám poskytujeme v súlade s čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov – ďalej tiež len „Nariadenie GDPR“), obsahujú základné informácie o spracovaní osobných údajov vykonávané prostredníctvom týchto internetových stránok. V prípade zhromažďovania osobných údajov na účel poskytovania požadovaných služieb vám budú na príslušných internetových stránkach poskytnuté konkrétne informácie týkajúce sa súvisiaceho spracovania osobných údajov.

Tieto zásady sa vzťahujú len na internetové stránky www.fidiapharma.cz/sk (ďalej len „Web“), a nevzťahujú sa tak na iné internetové stránky, na ktoré sa môže používateľ (ďalej len „Používateľ“ alebo „Vy“) dostať prostredníctvom odkazu na Webe.

PREVÁDZKOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľom Osobných údajov je spoločnosť Fidia Pharma Slovakia s.r.o. so sídlom Krajinská 87, 821 06 Bratislava, IČO: 35 784 148 (ďalej len „Spoločnosť“).
V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa osobných údajov spracúvaných prostredníctvom používania Webu a v prípade uplatňovania práv garantovaných právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov, ktoré sú opísané nižšie, sa môžete obrátiť na Zodpovednú osobu poverenú ochranou osobných údajov, a to prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu dpo@fidiapharma.sk alebo poštou na adresu sídla Spoločnosti, uvedenú vyššie.
Súčasťou akejkoľvek žiadosti Používateľa musia byť jeho identifikačné a kontaktné údaje, inak nebude možné Používateľa identifikovať a skontaktovať sa s ním.

KATEGÓRIE SPRACÚVANÝCH ÚDAJOV A ÚČELY ICH SPRACOVANIA

Informácie o prehliadaní Internetových stránok

Počas bežnej prevádzky zhromažďujú počítačové systémy a programy, ktoré slúžia na zabezpečenie prevádzky Webu, určité osobné údaje, ktorých prenos je nevyhnutný pri používaní internetových komunikačných protokolov alebo sa používajú na zlepšenie kvality poskytovanej služby. Tieto informácie sa nezhromažďujú na účel identifikovania konkrétnych dotknutých osôb, ktorých sa týkajú, ale vzhľadom na svoj charakter môžu slúžiť v spojení s údajmi držanými tretími osobami na identifikáciu Používateľa.

Táto kategória zahŕňa IP adresy alebo doménové mená počítačov používaných Používateľmi, ktorí sa pripájajú k Webu, adresy v zápise jednotného identifikátora zdroja (URI) požadovaných zdrojov, čas vzniku požiadavky, metódu použitú na odoslanie požiadavky na server, veľkosť súboru získaného v rámci odpovede, číselný kód označujúci stav odpovede zo servera (úspech, chyba atď.) a ďalšie parametre súvisiace s operačným systémom Používateľa a počítačovým prostredím.

Tieto informácie sa nezhromažďujú na to, aby sa spájali s konkrétnymi identifikovanými dotknutými osobami, tieto údaje sa používajú len na získavanie anonymných štatistických informácií o používaní Webu a na sledovanie jeho riadneho fungovania, no zo svojej podstaty môžu prostredníctvom spracovania a spojenia s dátami držanými tretími subjektmi umožniť identifikáciu Používateľov.
Je potrebné upozorniť aj na to, že tieto údaje môžu použiť príslušné orgány pri vyšetrovaní počítačovej kriminality.

Cookies

Web používa cookies na zlepšenie používateľského prehliadania. Ďalšie informácie o druhu používaných cookies a možnosti ich odmietnutia nájdete v špeciálnej sekcii Webu – https://www.fidiapharma.cz/sk/informacie-o-cookies.

Údaje poskytnuté dobrovoľne Používateľom

Na prístup k určitým službám prostredníctvom Webu môže byť nutné zadať určité osobné údaje. Možno predpokladať, že Používatelia môžu poskytovať osobné údaje poslaním dobrovoľných a výslovných žiadostí prostredníctvom dostupných funkcionalít Webu (napr. prostredníctvom kontaktného formulára pre Verejne prístupnú odborno-informačnú službu alebo Hlásenie nežiaducich účinkov).

Všeobecne platí, že sa osobné údaje, nech už sú zhromaždené prostredníctvom Webu, používajú na:

 1. verejne prístupnú odborno-informačnú službu;
 2. hlásenie nežiaducich účinkov;
 3. spracovanie štatistických údajov týkajúcich sa výkonu Webu.

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA

Osobné údaje sa budú spracúvať za splnenia jednej alebo viacerých z nasledujúcich podmienok:

 • spracovanie osobných údajov na účel opísaný vyššie pod bodom 1) je nevyhnutné na splnenie právnej povinnosti stanovenej zákonom č. 362/2011 Z. z.Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ktorá sa na Spoločnosť vzťahuje: ide teda o poskytnutie skutočne nevyhnutných údajov a údajov súvisiacich s procesom zabezpečujúcim reakciu na konkrétnu požiadavku Používateľa a ako také je toto zhromažďovanie povinné, a ak by sa také údaje neposkytli, nebolo by možné poskytnúť danú službu alebo reagovať na požiadavku;
 • spracovanie osobných údajov na účel opísaný vyššie pod bodom 2) je nevyhnutné na splnenie právnej povinnosti stanovenej zákonom č. 362/2011 Z. z.Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ktorá sa na Spoločnosť vzťahuje: ide teda o poskytnutie skutočne nevyhnutných údajov súvisiacich s procesom hlásenia nežiaducich účinkov spojených s použitím liečivých prípravkov a ako také je toto zhromažďovanie povinné, a ak by sa údaje neposkytli, nebola by Spoločnosť schopná splniť právnu povinnosť, ktorá sa na ňu vzťahuje;
 • spracovanie osobných údajov na účel opísaný vyššie pod bodom 3) zahŕňa údaje zhromaždené prostredníctvom použitia technických cookies, ako je uvedené v časti týchto zásad týkajúcej sa cookies, na ktorých zhromažďovanie sa nevyžaduje váš výslovný súhlas.

Ak sa na konkrétne spracovanie osobných údajov prostredníctvom Webu váš súhlas vyžaduje, možno tento súhlas kedykoľvek odvolať a po jeho odvolaní sa nebudú osobné údaje naďalej spracúvať. Ak je Používateľ osobou mladšou ako 16 rokov, bude na spracovanie osobných údajov na tieto účely nevyhnutné získať povolenie osoby, ktorá má rodičovskú zodpovednosť nad týmto Používateľom.

V prípade, že by Spoločnosť mala možnosť použiť ďalší právny základ (oprávnený záujem, verejný záujem atď.), poskytnú sa vám vhodné a konkrétne informácie.

SPÔSOBY SPRACOVANIA, BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A OBDOBIA ULOŽENIA

Všetky údaje sa budú spracúvať predovšetkým v elektronickom formáte. Osobné údaje rovnako ako akékoľvek ďalšie informácie, ktoré môžu byť priamo alebo nepriamo spojené s konkrétnym Používateľom, sa zhromažďujú a spracúvajú za použitia technických a organizačných bezpečnostných opatrení, ktoré zaručia úroveň zabezpečenia zodpovedajúcu danému riziku, a to s prihliadnutím na stav techniky a náklady na vykonanie, alebo za použitia bezpečnostných opatrení vyžadovaných a stanovených zvláštnymi právnymi predpismi.

V súlade s čl. 33 nariadenia GDPR Spoločnosť vyzýva Používateľov, aby na e-mailovú adresu dpo@fidiapharma.sk oznámili akékoľvek okolnosti alebo udalosti súvisiace s funkciami Webu, ktoré by mohli viesť k potenciálnemu „porušeniu zabezpečenia osobných údajov“, a tým umožnili Spoločnosti posúdiť daný prípad a podniknúť príslušné kroky z obmedzenia následkov.

V tejto súvislosti sa treba zmieniť o tom, že porušením zabezpečenia osobných údajov sa rozumie „akékoľvek porušenie zabezpečenia, ktoré zahŕňa náhodné alebo protiprávne zničenie, stratu, zmenu, neoprávnené poskytnutie alebo sprístupnenie prenášaných, uložených alebo inak spracúvaných osobných údajov“.
Opatrenia prijaté Spoločnosťou nezbavujú Používateľa povinnosti venovať bezpečnosti nevyhnutnú pozornosť, najmä používať silné heslá a PIN, chrániť ich, pravidelne ich meniť a neposkytovať ich ostatným, a to s cieľom zabrániť ich nesprávnemu alebo neoprávnenému použitiu.

Spracúvané osobné údaje sa uložia na obdobie nie dlhšie, než je nevyhnutné na účely, na ktoré sa spracúvajú, s výnimkou nevyhnutnosti uchovávať ich dlhší čas na základe požiadavky príslušných orgánov na účel prevencie a vyšetrovania trestnej činnosti alebo aj na uplatňovanie alebo obhajobu právnych nárokov na súde.

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sa budú spracúvať výslovne poverenými pracovníkmi Spoločnosti. Tretími subjektmi (prípadne aj usadenými v krajinách mimo Európskej únie) sa budú osobné údaje spracúvať len vtedy, ak to bude nevyhnutné na prevádzku a údržbu Webu a služieb poskytovaných prostredníctvom Webu, a to len pri splnení povinností stanovených právnymi predpismi.

Údaje sa nebudú nijako šíriť a spravidla sa nebudú ani poskytovať tretím krajinám mimo EÚ.

V súlade s nariadením GDPR môže Spoločnosť menovať spracovateľom ďalšiu osobu, ktorá potom bude výlučne jej menom vykonávať všetky alebo časť spracovateľských operácií.

V prípade zapojenia tretích strán usadených v krajinách mimo Európskej únie do poskytovania údajov do zahraničia budú prijaté vhodné záruky platné na dané obdobie a zodpovedajúce štandardným zmluvným doložkám stanoveným orgánmi Európskej únie alebo Českej republiky a rozhodnutím o zodpovedajúcej ochrane vydaným Európskou komisiou a/alebo tuzemským dozorným orgánom. Alternatívne možno aj pre tieto prípady použiť v konkrétnej situácii výnimky stanovené nariadením GDPR, platné pre dané obdobie.

Ďalšie informácie týkajúce sa prípadného poskytovania osobných údajov do krajín mimo Európskej únie a prijatých súvisiacich záruk, ako aj informácie týkajúce sa spoločností menovaných do úlohy spracovateľov vám poskytne na vyžiadanie zodpovedná osoba poverená ochranou osobných údajov.

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

V súvislosti so spracovaním osobných údajov prostredníctvom Webu majú Používatelia ako dotknuté osoby právo kedykoľvek uplatňovať svoje práva, ktoré im zaručuje nariadenie GDPR. Majú právo najmä:

 • na prístup k svojim osobným údajom, na získanie informácií o účeloch spracovania osobných údajov sledovaných Spoločnosťou, o kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch, ktorým sa môžu osobné údaje poskytnúť, o plánovanom období uloženia osobných údajov, o skutočnosti, či nastáva automatizované rozhodovanie (vrátane profilovania), a ak áno, tak aj zmysluplné informácie týkajúce sa použitého postupu, významu a predpokladanému dôsledku pre subjekty údajov, ak to už nie je uvedené v týchto zásadách;
 • na opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa ich týkajú, a to bez zbytočného odkladu;
 • na výmaz ich osobných údajov v prípadoch stanovených právnymi predpismi;
 • na obmedzenie spracovania alebo vznesenie námietky proti spracovaniu, ak to pripúšťajú právne predpisy v ich konkrétnom prípade;
 • požadovať prenosnosť osobných údajov poskytnutých Spoločnosťou, a to v prípadoch stanovených právnymi predpismi, t. j. získať ich v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a tiež požadovať odovzdanie týchto údajov inému prevádzkovateľovi, ak je to z technického hľadiska realizovateľné;
 • podať sťažnosť dozornému orgánu, ak to považujú za vhodné.

V prípade, že je spracovanie osobných údajov založené na súhlase, možno tento súhlas kedykoľvek odvolať. Používateľ si môže uplatniť aj svoje právo vzniesť námietku proti priamemu marketingu, ak sa realizuje prostredníctvom Webu. Na účel uplatnenia týchto práv sa jednoducho obráťte na Zodpovednú osobu poverenú ochranou osobných údajov prostredníctvom jej kontaktných údajov uvedených na začiatku týchto zásad.

Ďalšie všeobecné informácie o svojich právach a ochrane súkromia získate, keď navštívite internetové stránky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

ZMENY TÝCHTO ZÁSAD

Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto zásady ochrany osobných údajov, a to ich zverejnením pre Používateľov na tejto stránke Webu. Preto, prosím, často navštevujte túto stránku a v spodnej časti skontrolujte dátum poslednej vykonanej zmeny.

Zásady ochrany osobných údajov zverejnené dňa: 1. 6. 2021