Skip to content
back
back
back
back
back

Naše kultura

Hodnoty společnosti Fidia každodenně podporují náš rozvoj.
Kruh hodnot

Naše hodnoty jsou základem firemní identity, protože inspirujíce naše principy zakládají kompetence, které se konkretizují v každodenních úkonech Vision, Openness, Leadership a Accountability (VOLA) a které charakterizují práci každého našeho týmu.

Jedná se o ctnostný kruh, ve kterém každý prvek přispívá k posilňování a aktuálnosti ostatních. Za tímto účelem pokračujeme v podpoře vývoje našich spolupracovníků prostřednictvím četných projektů pro odborný a osobní růst.

Pracovníci společnosti Fidia identifikovali naše hodnoty tím, že zdůraznili to, co nejlépe reprezentuje naši firemní kulturu, spolu s hlavními zásadami a vzorci chování, které každodenně vylepšujeme na našich pracovištích po celém světě.

Naše zásady

Naše zásady jsou hnací silou, kterou se každodenně řídíme a inspirujeme. Připomínají nám důležitost společné práce na společném poslání. Naši vedoucí pracovníci jsou vysoce kvalifikovaní a pracují na osobním rozvoji, rozvoji svých týmů i celé společnosti Fidia ve prospěch všech odborníků působících v naší společnosti. Zaměřují se na dosahování kvality ve všech oblastech a jsou přesvědčeni, že musíte nápady nejen mít, ale také je sdílet, aby se staly skutečností. Naše zásady jsou kombinací našich odborných znalostí a způsobu, jakým se každodenně staráme o náš tým.

Naše hodnoty

Naše hodnoty odrážejí to, kým jsme a čím se chceme stát. Představují základní kámen naší identity a našeho přístupu ve vztahu ke všem zainteresovaným stranám.

Navzájem si nasloucháme, informujeme se a spolupracujeme v zájmu uchování dobrých vztahů a řešení všech situací.

Jednoduchost ve vzájemných vazbách (vertikálně i horizontálně) a v praxi, podpora odvahy k inovacím.

Poskytování pomoci a žádání o ni, podpora důvěry a pozitivních emocí, aby společnost Fidia procházela soustavným procesem regenerace a byla atraktivní.

Podpora odpovědnosti, autonomie, růstu a hrdosti u jednotlivých pracovníků i celých týmů společnosti Fidia.

Diversity, Equity and Inclusion

Věříme v důležitost valorizace individuality a nepřetržitě ji povzbuzujeme, jednak prostřednictvím cesty rámované projekty vzdělávání a rozvoje, a jednak stejnými příležitostmi pro všechny.

Rozvíjet se se společností Fidia

Podporujeme naše osoby při jejich růstu, který je také naším. Pokračujeme v tom a podporujeme vzdělávání a odborný rozvoj prostřednictvím projektů inspirovaných moderní, pevnou a sdílenou firemní kulturou, která se zakládá na naslouchání všem osobám a na valorizaci jejich kompetencí a různosti.
OBJEVTE NAŠE PRJEKTY

Fidia Learning Lab

Aktivita pro rozvoj

OBJEVTE NAŠE PRJEKTY

Naše kompetence

Každý den na každé úrovni a v každém malém detailu jsme tím, co každý z nás dělá. Protože odhodlání a integrita se poměřují konkrétními kroky, a to zejména zásadami společnosti Fidia, kterými je vize, otevřenost, vedení a odpovědnost.
Vision
Openness
Leadership
Accountability.

Vision

Naši dlouhodobou vizi průběžně přehodnocujeme na základě stávajícího vývoje a přijímání rozhodnutí směřujících k její realizaci.
Vždy identifikujeme hlavní zainteresované strany, které je třeba zapojit a s nimiž je nutné komunikovat.
Vývoj situace hodnotíme a analyzujeme v širších souvislostech.
Předvídáme dopad jednotlivých kroků a rozhodnutí na naše podnikání.
Vypracováváme více scénářů za účelem předvídání změn a zajištění rychlé reakce na ně.

Openness

Mentální
Všímáme si nových trendů, příležitostí a hrozeb.
Na vše nahlížíme z různých perspektiv.
Vztahová
Nasloucháme nápadům, návrhům a dotazům i od laiků.
Osvojujeme si jednání podporující spolupráci a vyhýbáme se těm, kdo jí brání.
Metodologická
Zkoumáme různé způsoby realizace a vylepšujeme své pracovní postupy.

Leadership

Šíříme firemní pokyny a hodnoty.
Hledáme a navrhujeme řešení a ostatní podněcujeme k témuž.Poskytujeme a vyžadujeme jasnou zpětnou vazbu k vlastnímu jednání i k jednání ostatních.
V rámci vztahu založeném na důvěře rozvíjíme u sebe i ostatních samostatnost a sebekázeň.
Umožňujeme ostatním, aby dosáhli maxima své výkonnosti a podporujeme je v tom.

Accountability

Známe širší souvislosti, v nichž společnost působí, se všemi kvalitativními i kvantitativními proměnnými.
Hodnotíme náklady a ziskovost související s každým naším krokem a rozhodnutím.
Zavádíme koncepce pro sledování a měření nových trendů a realizace opatření.
Usilujeme o vytváření hodnot a náklady chápeme jako investici.
Vždy podporujeme nejjednodušší, nejrychlejší a nejúčinnější způsob řešení.