Skip to content
back
back
back
back
back

Naše kultura

Hodnoty společnosti Fidia každodenně podporují náš rozvoj.
Kruh hodnot

Námi vyznávané hodnoty jsou jádrem identity celé společnosti. Inspirují naše zásady a podporují takové chování, které charakterizuje práci našeho týmu v rámci kruhu hodnot. V něm se jednotlivé prvky vzájemně posilují a nabírají na relevanci.

Pracovníci společnosti Fidia identifikovali naše hodnoty tím, že zdůraznili to, co nejlépe reprezentuje naši firemní kulturu, spolu s hlavními zásadami a vzorci chování, které každodenně vylepšujeme na našich pracovištích po celém světě.

Naše hodnoty

Naše hodnoty odrážejí to, kým jsme a čím se chceme stát. Představují základní kámen naší identity a našeho přístupu ve vztahu ke všem zainteresovaným stranám.

Navzájem si nasloucháme, informujeme se a spolupracujeme v zájmu uchování dobrých vztahů a řešení všech situací.

Jednoduchost ve vzájemných vazbách (vertikálně i horizontálně) a v praxi, podpora odvahy k inovacím.

Poskytování pomoci a žádání o ni, podpora důvěry a pozitivních emocí, aby společnost Fidia procházela soustavným procesem regenerace a byla atraktivní.

Podpora odpovědnosti, autonomie, růstu a hrdosti u jednotlivých pracovníků i celých týmů společnosti Fidia.

Naše zásady

Naše zásady jsou hnací silou, kterou se každodenně řídíme a inspirujeme. Připomínají nám důležitost společné práce na společném poslání. Naši vedoucí pracovníci jsou vysoce kvalifikovaní a pracují na osobním rozvoji, rozvoji svých týmů i celé společnosti Fidia ve prospěch všech odborníků působících v naší společnosti. Zaměřují se na dosahování kvality ve všech oblastech a jsou přesvědčeni, že musíte nápady nejen mít, ale také je sdílet, aby se staly skutečností. Naše zásady jsou kombinací našich odborných znalostí a způsobu, jakým se každodenně staráme o náš tým.

Naše kompetence

Každý den na každé úrovni a v každém malém detailu jsme tím, co každý z nás dělá. Protože odhodlání a integrita se poměřují konkrétními kroky, a to zejména zásadami společnosti Fidia, kterými je vize, otevřenost, vedení a odpovědnost.
Vision
Openness
Leadership
Accountability.

Vision

Naši dlouhodobou vizi průběžně přehodnocujeme na základě stávajícího vývoje a přijímání rozhodnutí směřujících k její realizaci.
Vždy identifikujeme hlavní zainteresované strany, které je třeba zapojit a s nimiž je nutné komunikovat.
Vývoj situace hodnotíme a analyzujeme v širších souvislostech.
Předvídáme dopad jednotlivých kroků a rozhodnutí na naše podnikání.
Vypracováváme více scénářů za účelem předvídání změn a zajištění rychlé reakce na ně.

Openness

Mentální
Všímáme si nových trendů, příležitostí a hrozeb.
Na vše nahlížíme z různých perspektiv.
Vztahová
Nasloucháme nápadům, návrhům a dotazům i od laiků.
Osvojujeme si jednání podporující spolupráci a vyhýbáme se těm, kdo jí brání.
Metodologická
Zkoumáme různé způsoby realizace a vylepšujeme své pracovní postupy.

Leadership

Šíříme firemní pokyny a hodnoty.
Hledáme a navrhujeme řešení a ostatní podněcujeme k témuž.Poskytujeme a vyžadujeme jasnou zpětnou vazbu k vlastnímu jednání i k jednání ostatních.
V rámci vztahu založeném na důvěře rozvíjíme u sebe i ostatních samostatnost a sebekázeň.
Umožňujeme ostatním, aby dosáhli maxima své výkonnosti a podporujeme je v tom.

Accountability

Známe širší souvislosti, v nichž společnost působí, se všemi kvalitativními i kvantitativními proměnnými.
Hodnotíme náklady a ziskovost související s každým naším krokem a rozhodnutím.
Zavádíme koncepce pro sledování a měření nových trendů a realizace opatření.
Usilujeme o vytváření hodnot a náklady chápeme jako investici.
Vždy podporujeme nejjednodušší, nejrychlejší a nejúčinnější způsob řešení.