Skip to content
back
back
back
back
back

Podmínky a rozsah použití

Účel Internetové stránky

Internetovou stránku, kterou si prohlížíte (dále jen „Internetová stránka“), navrhla a vytvořila společnost Fidia Pharma CZ s.r.o. (dále také jen „společnost“ nebo „Fidia“), jako infrastrukturu pro komunikaci se subjekty (dál jen „uživatelé“), kteří mají zájem o informace (údaje, texty, snímky, zvuky apod., dále společně jen jako „obsah“) týkající se společnosti a jejích výrobků a služeb. Obsah zveřejněný společností Fidia na Internetové stránce může zahrnovat jak informace pro uživatele (dále také jen „veřejnost“) vyjádřené ve snadno srozumitelné formě, tak i informace vědeckého charakteru určené k použití zdravotnickými pracovníky (dále jen „zdravotničtí pracovníci“). Obsah Internetové stránky nemá reklamní účel, ani nemůže být interpretován jako nabídka nebo výzva k předepisování, poskytování, nákupu nebo prodeji výrobků společnosti Fidia.  

Internetovou stránku provozuje společnost: 

Fidia Pharma CZ s.r.o. 
Sídlo: Praha 4, K Betáni 1092/19, PSČ 140 00, Česká republika 
Telefon: +420 244 911 888 
Email: info@fidiapharma.cz
(“Fidia”) 

1. Obecná pravidla pro prohlížení Internetové stránky

Přístup na Internetovou stránku a její prohlížení, stejně jako prohlížení, stahování a jakákoli forma používání obsahu Internetové stránky, podléhají podmínkám uvedeným v tomto dokumentu (dále jen “podmínky”) a příslušným právním předpisům, pokud se na ně vztahují. 

2. Přijetí podmínek

Přístup na tuto Internetovou stránku a její prohlížení jednoznačně znamená bezvýhradný souhlas uživatelů se všemi podmínkami uvedenými v tomto dokumentu v aktuálním znění zveřejněném společností Fidia, které si společnost Fidia vyhrazuje právo čas od času změnit a které nahrazuje a má přednost před jakoukoli jinou předchozí verzí, a s jakoukoli jinou zvláštní podmínkou, která je v případě, že je uvedena kdekoliv Internetové stránce, považována za plně začleněnou do těchto podmínek, jakož i se všemi platnými ustanoveními příslušných právních předpisů. 

Pokud společnost Fidia bude považovat určité jednání uživatelů za porušení podmínek, vyhrazuje si právo podniknout proti takovým uživatelům jakékoli kroky, které považuje za vhodné, a to podle svého uvážení a bez předchozího upozornění. Společnost Fidia si výslovně vyhrazuje právo ukončit uživatelům odpovědným za porušení podmínek licenci k přístupu do oblastí Internetové stránky s omezeným přístupem, pokud se tam vyskytují, a k příslušnému obsahu, a rovněž odstranit veškeré informace, program a/nebo materiál, který tito uživatelé na Internetovou stránku umístili. Fidia nepřebírá žádnou odpovědnost vyplývající z jednání uživatelů, a to bez újmy na všech právech společnosti, včetně náhrady všech škod, které by mohly vzniknout. 

3. Omezení odpovědnosti společnosti Fidia za obsah Internetové stránky

Obsah Internetové stránky tvoří informace o společnosti, jakož i informace týkající se prováděného výzkumu a vývoje a nabízených produktů a služeb. 

Informace a prohlášení týkající se společnosti Fidia musí být výslovně označeny jako takové příslušnými prohlášeními o odpovědnosti, kdykoli jsou společností Fidia považovány za vyjádření postoje společnosti k určité záležitosti. Jakékoli jiné informace nebo prohlášení, které nejsou výslovně schváleny společností Fidia, nelze přičítat společnosti a nevyjadřují její oficiální stanovisko. 

Společnost Fidia rovněž výslovně upozorňuje uživatele a ti berou na vědomí a uznávají, že obsah Internetové stránky a internetových stránek, na které odkazuje, slouží pouze k informačním účelům. Žádnému z těchto obsahů nelze v žádném případě přisuzovat hodnotu a význam lékařských, diagnostických a/nebo terapeutických indikací nebo předpisů, nahrazující vztah důvěry mezi pacientem a lékařem. Fidia vyzývá uživatele, aby obsah a jakýkoli typ informací týkajících se zdraví, jakož i veškeré lékařsko-vědecké, klinické a terapeutické služby a/nebo rady, diagnostiku, prognózu a léčbu nemocí, příznaků, vedlejších účinků a nežádoucích účinků konzultovali se svým lékařem. 

Informace týkající se léčivých přípravků, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis, jsou v případě jejich výskytu k dispozici výhradně ve zvláštních oblastech Internetové stránky s omezeným přístupem, které jsou v souladu s ustanoveními příslušných právních předpisů vyhrazeny pouze zdravotnickým pracovníkům. 

Společnost Fidia připravila obsah Internetové stránky podle svých nejlepších znalostí a zavazuje se zajistit jeho přesnost a průběžnou aktualizaci, ale nenese žádnou odpovědnost za případné nepřesnosti, nesrovnalosti, neúplnost, nedostatečnost, chyby nebo jeho předčasnou aktualizaci.  

Společnost Fidia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění provádět změny ve svých produktech a službách a kdykoli je pozastavit nebo stáhnout z trhu kterékoli země na celém světě, jakož i kdykoli a bez předchozího upozornění provádět změny, opravy a vylepšení jakéhokoli prvku obsahu Internetové stránky. 

Uživatelé jsou povinni pravidelně kontrolovat Internetovou stránku, vědomě posuzovat každý prvek obsahu, jeho přičitatelnost společnosti Fidia a veškeré aktualizace Internetové stránky. 

Uživatelé berou na vědomí, že za přístup k Internetové stránce, její prohlížení a používání informací tvořících obsah nesou výhradní odpovědnost. 

Společnost Fidia ani žádná třetí strana, která se podílela na tvorbě, výrobě a zveřejnění této Internetové stránky nebo jiných internetových stránek, na které je odkazováno, nemůže být žádným způsobem činěna odpovědnou za jakékoli přímé, náhodné, následné nebo nepřímé škody vyplývající z přístupu, používání nebo nepoužívání této Internetové stránky nebo jiných internetových stránek, na které je odkazováno.  

Internetovou stránku a její obsah mohou prohlížet pouze osoby odpovídajícího věku dle příslušných platných místních právních předpisů. Na žádosti osob mladších tohoto věku nebude v žádném případě brán zřetel a nebude jim poskytnuta žádná odpověď. 

4. Omezení odpovědnosti společnosti Fidia za kybernetickou bezpečnost Internetové stránky

Společnost Fidia nenese žádnou odpovědnost za následky způsobené viry, spywarem nebo jinými škodlivými programy, které nebyly detekovány a deaktivovány bezpečnostním softwarem Internetové stránky, nebo v důsledku přístupu na Internetovou stránku nebo jejího prohlížení, stahování materiálů, dat, textů, obrázků nebo video či audio obsahu z Internetové stránky nebo používání jakékoli části obsahu Internetové stránky. Společnost Fidia si vyhrazuje právo kdykoli přerušit nebo pozastavit provoz Internetové stránky, aniž by za to nesla jakoukoli odpovědnost, ať už je přerušení nebo pozastavení výsledkem jednání nebo opomenutí společnosti Fidia nebo třetích stran. 

5. Omezení odpovědnosti společnosti Fidia za interní i externí odkazy. Opt–in

Společnost Fidia si vyhrazuje právo umístit na Internetovou stránku odkazy (dále jen „odkazy”), a to jak v prostoru určeném veřejnosti, tak i v prostoru s omezeným přístupem, které přesměrovávají uživatele na jiné místa Internetové stránky (dále jen „interní odkazy”), případně na internetové stránky jiných společností skupiny Fidia (i tyto odkazy jsou pro účely těchto podmínek považovány za interní odkazy), nebo také na internetové stránky třetích stran (dále jen „externí odkazy”), jejichž obsah považuje Fidia podle svého uvážení za zajímavý pro uživatele.  

Pokud jde o interní odkazy, pravidla společnosti Fidia zakazují sdělování obsahu samotnou společností Fidia prostřednictvím počítačových programů, které mohou být aktivovány během prohlížení Internetové stránky bez souhlasu uživatelů, pokud je to nezbytné podle příslušných platných právních předpisů.  

Pokud jde o externí odkazy, pravidla komunikace společnosti Fidia zakazují vkládat na Internetovou stránku odkazy na vedlejší stránky internetových stránek třetích stran, které nejsou domovskými stránkami (dále jen „hluboké odkazy”), protože obsah zveřejněný na těchto vedlejších stránkách je majetkem vlastníků internetových stránek, na které je odkazováno. Externí odkazy jsou uživatelům Internetové stránky poskytovány pouze pro jejich pohodlí. Fidia nemůže kontrolovat to, co je obsaženo v externích odkazech. V důsledku toho Fidia výslovně nepřebírá žádnou odpovědnost jakýmkoli způsobem spojenou s obsahem zveřejněným na daných internetových stránkách a s kybernetickou bezpečností jejich prohlížení. Uživatelé berou na vědomí, že společnost Fidia v žádném případě neodpovídá za dostupnost nebo obsah internetových stránek, na které externí odkazy odkazují, ani nenese přímou či nepřímou odpovědnost za škody vzniklé v důsledku používání obsahu poskytovaného těmito internetovými stránkami. Uživatelé přistupují na tyto internetové stránky na vlastní nebezpečí, a proto při přístupu na ně berou na vědomí, že tak činí z vlastní vůle a na vlastní odpovědnost. Prohlížení internetových stránek propojených s Internetovou stránkou prostřednictvím externích odkazů podléhá pravidlům stanoveným jejich příslušnými vlastníky. Fidia výslovně upozorňuje uživatele, že aktivací externích odkazů přerušují prohlížení Internetové stránky z vlastního svobodného rozhodnutí a bez jakéhokoli omezení.  

6. Autorská práva a další práva duševního vlastnictví k obsahu a informacím třetích stran

Bez zvláštního a výslovného písemného prohlášení společnosti Fidia je obsah zveřejněný na Internetové stránce chráněn, pokud jde o jeho použití, reprodukci a úplné nebo částečné šíření, právy duševního vlastnictví (patenty, registrované a/nebo faktické ochranné známky, autorská práva a práva související, mimo jiné včetně práv k softwaru, zdrojovému kódu, objektovému kódu, grafickým rozhraním, API a databázím a dalších podobných práv), která náleží výhradně společnostem skupiny Fidia. Registrované a neregistrované ochranné známky, rozlišovací znaky, loga a názvy společností zobrazené na Internetové stránce jsou výhradním vlastnictvím společností skupiny Fidia a/nebo jsou licencovány společnostmi skupiny Fidia a uživatelé je nesmí používat a/nebo využívat bez předchozího písemného souhlasu společností skupiny Fidia. Uživatelé mohou obsah používat pouze v souladu s platnými právními předpisy a smluvními podmínkami, a proto bez výslovného souhlasu uvedených společností nesmí být obsah kopírován, reprodukován, šířen, přeposílán a/nebo přenášen, a to ani částečně, žádným způsobem, na žádném médiu ani žádnými prostředky. Fidia výslovně upozorňuje uživatele, že jakákoli reprodukce, i částečná, obsahu Internetové stránky na jiných internetových stránkách nebo serverech bude stíhána v souladu s občanským a trestním právem. Uživatelům Internetové stránky není uděleno žádné právo na hospodářské využití obsahu patřícího společnostem skupiny Fidia nebo dat, informací a materiálů třetích stran uvedených na Internetové stránce, a to ani s odkazem na ochranné známky, patenty, technologie, výrobky nebo postupy, ani na jakákoli jiná práva duševního vlastnictví společností skupiny Fidia nebo třetích stran uvedená na Internetové stránce. Aniž jsou dotčena omezení, která se vztahují na jednotlivé obsahy na základě konkrétních prohlášení učiněných na Internetové stránce, udělují uvedené společnosti uživatelům licenci k prohlížení, stahování a tisku obsahu výhradně pro osobní potřebu. Uživatelé nicméně nesmí ze staženého nebo vytištěného obsahu odstranit jakýkoli odkaz na práva duševního vlastnictví společností skupiny k takovému obsahu. Oddělování částí nebo úseků obsahu této Internetové stránky a/nebo jejich reprodukce na internetových stránkách provozovaných třetími stranami, které nejsou součástí společností skupiny Fidia, je zakázáno. Bez výslovného souhlasu uvedených společností je rovněž zakázáno používat obsah této Internetové stránky k účelům, které nejsou výhradně osobní povahy. Uživatelé se zavazují, že společnosti skupiny Fidia zbaví veškerých nároků, škod, odpovědnosti, soudních řízení a jakýchkoli jiných negativních důsledků vyplývajících z porušení právních předpisů týkajících se práv třetích stran, jako jsou mimo jiné autorská práva a práva s nimi související, ochranné známky, patenty, práva duševního a průmyslového vlastnictví, nekalá soutěž a pomluva, za které uživatelé odpovídají při prohlížení Internetové stránky a používání obsahu. Společnosti skupiny Fidia nepřijímají žádnou záruku ani odpovědnost za jakékoli porušení práv třetích stran vyplývající z jakéhokoli použití obsahu Internetové stránky uživateli, které je nezákonné, v rozporu s podmínkami nebo jinak nevhodné. Aniž jsou dotčena pravidla pro ochranu důvěrnosti osobních údajů uživatelů a jakákoliv protichůdná ujednání, se všemi informacemi a materiály, informacemi a materiály zaslanými nebo zveřejněnými na Internetové stránce uživateli e-mailem nebo jakýmkoli jiným způsobem bude nakládáno společnostmi skupiny Fidia jako s nedůvěrnými informacemi, které nejsou chráněny profesním nebo průmyslovým tajemstvím ani žádným závazkem zákonného nebo smluvního tajemství, pokud uvedené společnosti skupiny Fidia nestanoví jinak. Aniž by byl dotčen jakýkoli právní zákaz nebo konkrétní dohoda následně uzavřená mezi společnostmi skupiny Fidia a uživateli, s operacemi odesílání a/nebo předávání na Internetovou stránku, uživatelé udělují a společnosti skupiny Fidia získávají všechna práva a tituly, včetně veškerých práv duševního vlastnictví ke všem datům, informacím, obsahu a materiálům zasílaným nebo předávaným na Internetovou stránku, se všemi širšími právy na používání a využívání společnostmi skupiny Fidia, včetně, ale nejen, reprodukce, přenosu, zveřejnění, také v telematické formě, a zasílání nebo předávání pracovníkům společností skupiny Fidia a/nebo třetím stranám. Uživatelé rovněž berou na vědomí veškerá práva společností skupiny Fidia na používání a ekonomické využívání jakýchkoli informací, dat, nápadů, konceptů, know-how nebo technických řešení obsažených v komunikaci obdržené prostřednictvím Internetové stránky pro jakýkoli účel, včetně, ale nikoli výhradně, vývoje, výroby, propagace a marketingu produktů a/nebo služeb založených na těchto informacích. 

7. Závěrečná ustanovení

Pokud by některé ustanovení obsažené v tomto dokumentu bylo považováno za nicotné, neplatné nebo neúčinné, protože je v rozporu s určitými platnými kogentními právními předpisy, bude toto ustanovení vykládáno a uplatňováno v tom smyslu, že je v souladu s takovou závaznou právní úpravou a zároveň se co nejméně odchyluje od společného záměru stran, jak je vyjádřeno v textu neuplatněného ustanovení. Pokud to není možné, dané ustanovení se zcela nebo částečně neuplatní ve prospěch závazných právních předpisů, které se na daný případ vztahují. Zrušení platnosti jednoho nebo více ustanovení tohoto dokumentu neznamená zrušení platnosti ostatních ustanovení. Přístupem na Internetovou stránku uživatelé berou na vědomí, že pro všechny spory, které jakýmkoli způsobem souvisejí s přístupem a prohlížením jakékoli stránky a/nebo oblasti Internetové stránky a/nebo používáním v jakékoli formě obsahu na ní zveřejněného a/nebo s výkladem a uplatňováním smluvních podmínek, přijímají výlučné použití hmotného a procesního práva České republiky a volbu výlučné soudní příslušnosti České republiky, přičemž volí výlučnou místní příslušnost soudu v Praze, aniž by byla dotčena ustanovení místních příslušných právních předpisů o ochraně spotřebitele, pokud jsou použitelné. Uživatelé uznávají tištěnou verzi tohoto dokumentu a jakoukoli komunikaci pocházející od společnosti Fidia a předanou elektronicky nebo zveřejněnou na Internetové stránce jako přípustný písemný důkaz podle platných příslušných právních předpisů v jakémkoli soudním nebo správním řízení. Společnost Fidia si vyhrazuje výhradní právo na vlastnictví a výkon všech práv, která nejsou uživatelům výslovně přiznána podmínkami uvedenými v tomto dokumentu. 

Cílem politiky komunikace společnosti Fidia je poskytovat uživatelům stále účinnější nástroje k zajištění transparentnosti společnosti.  

Vyzýváme vás proto, abyste pravidelně kontrolovali tuto stránku a zjišťovali případné aktualizace. 

Tento dokument byl zveřejněn dne: 15.12.2023 

Předcházející aktualizace: 1. 1. 2023