Skip to content
back
back
back
back
back

Jak pracujeme

Našich 13 oddělení pracuje synergicky na dosahování cílů společnosti od výzkumu a vývoje přes výrobu až po komunikaci. Díky tomu jsme plně integrovanou společností a nabízíme stimulující prostředí pro práci i osobní rozvoj.
Zjistěte více informací O MOMENTÁLNĚ volných pracovních místech

Co je náplní vaší práce?

Koordinuji klinický rozvoj s pochopením projektových potřeb a rozvojem inovativních řešení pro přidělenou organizační jednotku.

Jak vypadá váš typický pracovní den?

Můj typický pracovní den obvykle zahrnuje tvorbu klinických protokolů, poskytování strategických a taktických vstupů pro návrh a realizaci; přípravu a prezentaci plánů studijních projektů; identifikaci potenciálních dodavatelů hodnocení; sjednávání smluv ve spolupráci s finančním a právním oddělením; přípravu/přezkoumání veškerých podkladů pro studijní dokumentaci požadovanou pro klinická hodnocení; plánování, monitorování a hlášení náboru pacientů; koordinaci výroby, značení a distribuce klinických potřeb; spolupráci se studijními týmy jednotlivých oddělení; řízení všech zdrojů a činností dodavatelů tak, aby studie byly prováděny v souladu s protokolem, harmonogramem a rozpočtem; účast na regulačních auditech na místě; přípravu klinických částí žádostí předkládaných regulačním orgánům a účast na setkáních zkoušejících a dalších souvisejících akcích.

Zjistěte více informací O MOMENTÁLNĚ volných pracovních místech
Zjistěte více informací O MOMENTÁLNĚ volných pracovních místech

Co je náplní vaší práce?

Spolupracuji na plánování a definování úkolů pro firemní projekty, které mi byly přiděleny, přičemž kontroluji, zda každá z různých fází projektu splňuje požadavky příslušných pokynů a předpisů. Vyžaduje to jak efektivní spolupráci s dodavateli a ostatními odděleními společnosti, tak pravidelné studium příslušných předpisů a pokynů. Mým úkolem je vydávání a správa dokumentace systému kvality: validačních projektových plánů, kontrolních změnových dokumentů, kvalifikačních a validačních dokumentů a dokumentů pro analýzu/řízení rizik a postupů.

Jak vypadá váš typický pracovní den?

Provádím zadané projektové úkoly, které zahrnují především psaní a korekturu dokumentů v rámci systému kvality.
Téměř každý den se účastním pravidelných a specifických setkání s interními odděleními společnosti, dodavateli nebo klienty za účelem definování projektových úkolů, příp. kontroly dosaženého pokroku.
Co se týká mnou řešených projektů, mezi interní oddělení společnosti, s nimiž spolupracuji nejvíce, patří Project Management Office a oddělení Engineering, Production a Quality Control. Podnikám pracovní cesty po Itálii i v zahraničí.

Zjistěte více informací O MOMENTÁLNĚ volných pracovních místech
Zjistěte více informací O MOMENTÁLNĚ volných pracovních místech

Co je náplní vaší práce?

Má práce spočívá v poskytování servisu první úrovně pro všechny požadavky v rámci IT, s nabídnutím nejlepších řešení z hlediska uskutečnitelnosti a času.
Spolupráce s kolegy je nezbytná pro profesionální růst skupiny z technologického a počítačového hlediska.

Jak vypadá váš typický pracovní den?

В течение рабочего дня я выполняю различные задачи: от базового технического содействия до взаимодействия с коллегами и поставщиками. Управление запросами пользователей осуществляется с использованием системы тикетов, мониторинга состояния и обновления запросов вплоть до их удовлетворения.
Большую значимость имеет также составление документации, руководств и списков часто задаваемых вопросов, которые могут помочь пользователям самостоятельно устранить наиболее распространенные проблемы.
Моя работа позволяет мне взаимодействовать со всеми отделами компании, которым я стремлюсь предоставить оптимальную техническую поддержку.
Zjistěte více informací O MOMENTÁLNĚ volných pracovních místech

Communications

Máme na starosti definování, dohled a propagaci identity skupiny na celém světě, propagaci jejích hodnot, úspěchů a projektů definováním institucionálních komunikačních strategií a plánování, jejich realizací a hodnocením na internetových i ostatních komunikačních kanálech, styčných bodech a prostřednictvím interních a externích zúčastněných stran.