Skip to content
back
back
back
back
back

Zásady týkající se souborů Cookies

Správce osobních údajů 

Správce osobních údajů uvedený v těchto zásadách, poskytovaných podle čl. 13 evropského nařízení 2016/679 (GDPR), je společnost Fidia Pharma CZ s.r.o., se sídlem Praha 4, K Betáni 1092/19, PSČ 14000, Česká republika. 

S žádostí o informace a vysvětlení nebo o uplatnění práv se můžete obrátit na Pověřence pro ochranu osobních údajů (dále jen „DPO“) následujícími způsoby: e-mailem na adresu dpo@fidiapharma.cz nebo běžnou poštou na adresu: Fidia Pharma CZ s.r.o., K Betáni 1092/19, 140 00 Praha 4, Česká republika, k rukám Pověřence pro ochranu osobních údajů. 

Účely, právní základy, doba zpracování a příjemci údajů  

Obecné informace o cookies a dalších sledovacích nástrojích

Cookies jsou malé textové řetězce, které internetové stránky navštívené uživateli odesílají do jejich koncových zařízení, kde jsou obvykle uloženy v prohlížečích. Příkladem koncových zařízení jsou počítače nebo chytré telefony, zatímco prohlížeč je software pro přístup k internetovým stránkám, jako je Firefox, Safari nebo Google Chrome. 

Cookies mohou plnit řadu důležitých funkcí, včetně monitorování relací, ukládání informací o konkrétních konfiguracích uživatelů přistupujících k serverům, usnadnění používání online obsahu atd. Mohou být například použity ke sledování položek v online nákupním košíku nebo informací použitých k vyplnění elektronického formuláře. 

Informace shromážděné prostřednictvím cookies mohou být také použity k vytvoření profilu preferencí vyjádřených uživateli během prohlížení, například za účelem přizpůsobení obchodních propagačních sdělení. 

Existují také další nástroje, kterými lze dosáhnout podobných výsledků, takzvané „pasivní“ prostředky (na rozdíl od cookies, které jsou považovány za „aktivní“ prostředky) založené na čtení informací již přítomných v koncovém zařízení uživatele, jako je používaný prohlížeč nebo identifikační kód koncového zařízení nazývaný „adresa MAC“; někdy se také označují jako „otisk zařízení“. 

V těchto zásadách budeme vždy používat termín „cookies“, kterým se rozumí všechny výše uvedené nástroje. 

Podle platných právních předpisů o cookies, obecně evropského nařízení 2016/679 (GDPR), se souhlas nevyžaduje u „technických“ cookies, tj. těch, které jsou technicky nezbytné k provedení přenosu sdělení prostřednictvím sítě elektronických komunikací nebo k poskytnutí funkce výslovně požadované uživatelem. Na druhou stranu je souhlas vyžadován u cookies, které umožňují vysledovat konkrétní akce nebo opakující se vzorce chování ke konkrétním identifikovaným nebo identifikovatelným osobám, aby bylo možné například upravit poskytování služby nad rámec toho, co je nezbytně nutné pro poskytování samotné služby, nebo zasílat cílená reklamní sdělení. 

Kromě toho se v souvislosti s cookies rozlišují také vlastní cookies, které jsou spravovány přímo provozovatelem internetových stránek, tj. správcem osobních údajů, z nichž jsou aktivovány, a tzv. cookies „třetích stran“, které jsou sice přítomny na internetových stránkách provozovatele, ale spravují je jiné strany než tento provozovatel. 

Na naší internetové stránce je možné získat všechny podrobné informace a rozhodnout se, zda poskytnout souhlas, pokud je to nutné podle právních předpisů o cookies, prostřednictvím informačního banneru, který se uživatelům zobrazí při prvním vstupu na internetovou stránku a který mohou znovu otevřít tolikrát, kolikrát si přejí, kliknutím na odkaz/ikonu v dolní části internetové stránky, aby do něj mohli kdykoli znovu nahlédnout a změnit své původní rozhodnutí týkající se cookies. Podrobné informace zahrnují: název cookies, konkrétní sledované účely, dobu uchovávání, příjemce, tj. třetí strany, které mohou mít přístup k informacím shromážděným pomocí „aktivních“ i „pasivních“ cookies. 

Dále uvádíme obecné vysvětlení cookies na naší internetové stránce a další informace podle čl. 13 GDPR. 

Technické cookies používané touto internetovou stránkou

Technické cookies mohou mít tyto účely:  
– ověřování, validace a ukládání specifických technických informací; 
– ukládání preferencí a optimalizace funkcí internetové stránky. 

Technické cookies zahrnují funkční cookies, které se používají k poskytování služby požadované uživateli internetových stránek, například k tomu, aby bylo možné zakoupit produkt online a následně jej vložit do virtuálního nákupního košíku: nezapomeňte, že nevyžadují souhlas uživatele a jsou vždy aktivní, protože v případě jejich vypnutí by se pro uživatele stalo procházení a interakce s obsahem internetových stránek složitým, ne-li nemožným. 

Seznam technických cookies včetně funkčních cookies používaných naší internetovou stránkou, a to jak „aktivních“, tak „pasivních“, naleznete v banneru, který si uživatelé mohli prohlédnout při své první návštěvě této internetové stránky a ke kterému se mohou vždy znovu dostat kliknutím na odkaz/ikonu v dolní části internetové stránky. 

Analytické cookies používané touto internetovou stránkou

Cookies mohou být také použity k vyhodnocení účinnosti služby poskytované prostřednictvím internetových stránek, k návrhu/aktualizaci samotných internetových stránek nebo k měření „návštěvnosti“, tj. počtu návštěvníků, a to i podle zeměpisné oblasti, doby připojení nebo jiných charakteristik. 

Tyto typy cookies (vždy včetně „aktivních“ i „pasivních“) lze zařadit mezi technické cookies, pro které není vyžadován souhlas uživatele, pokud jsou přijaty techniky minimalizace údajů, které výrazně snižují možnost identifikovat jednotlivce z velkého množství, pokud je používají třetí strany. Tyto techniky zahrnují maskování příslušné části IP adresy připojené k uživatelskému terminálu, který prohlíží internetové stránky. 

Na naší internetové stránce je použití těchto cookies omezeno výhradně na vytváření souhrnných statistik, které neumožňují sledování prohlížení stránek osob používajících různé aplikace nebo prohlížení různých internetových stránek. 

Třetí strany, které poskytují naší internetové stránce tento typ analytických cookies, jsou navíc smluvně zavázány nekombinovat údaje, i když jsou takto minimalizovány, s jiným zpracováním pro vlastní účely nebo je předávat jiným třetím stranám. 

Seznam analytických cookies, které naše internetová stránka používá a k nimž není třeba souhlasu, protože se podobají technickým cookies, a to jak „aktivních“, tak „pasivních“, naleznete v banneru, který si uživatelé mohli prohlédnout při své první návštěvě této internetové stránky a ke kterému se mohou vždy znovu dostat kliknutím na odkaz/ikonu v dolní části internetové stránky. 

Profilovací cookies používané touto internetovou stránkou

Profilovací cookies umožňují analyzovat volby, které uživatelé učinili při používání internetových stránek, například které stránky byly zobrazeny, o které produkty byl projeven zájem (např. produkt vložený do „nákupního košíku“, ale poté nezakoupený), aby bylo možné těmto uživatelům poskytovat cílenou reklamu, měřit účinnost reklamního sdělení nebo přizpůsobit typ a způsob služeb poskytovaných prostřednictvím internetových stránek chování uživatelů při předchozích návštěvách internetových stránek. 

Tyto typy cookies vyžadují předchozí souhlas uživatelů, a proto banner, který se uživatelům zobrazí při jejich první návštěvě této internetové stránky a který je vždy znovu přístupný kliknutím na odkaz/ikonu v dolní části internetové stránky, obsahuje postupy pro jeho poskytnutí nebo neposkytnutí, a to selektivně pro každý typ cookies v seznamu, rovněž v členění podle třetích stran. Uživatelé mohou také „neučinit žádnou volbu“ nebo výslovně uvést, že odmítají souhlas se všemi profilovacími cookies, v takovém případě nebudou tyto cookies aktivovány a uživatelé budou moci i nadále přistupovat k různým funkcím naší internetové stránky a využívat je. Tyto cookies mohou zahrnovat analytické cookies, které se však nepoužívají souhrnně pro statistické účely, jak je popsáno v předchozím oddíle, ale jako profilovací cookies, které umožňují identifikovat jednotlivce v množině, proto je v tomto případě nutný předchozí souhlas. 

Opětovné zobrazení banneru

Při první návštěvě internetové stránky se uživatelům zobrazí banner, jehož prostřednictvím jsou poskytovány podrobné informace a postupy pro vyjádření souhlasu nebo jiné postupy, které jsou k dispozici v případech, kdy to vyžaduje zákon, selektivně nebo v dávkovém režimu. Uživatelé mohou vždy následně znovu vstoupit do banneru kliknutím na odkaz/ikonu v dolní části internetové stránky, aby mohli zkontrolovat a případně změnit své volby týkající se souhlasů. 

Banner se navíc následně znovu zobrazuje uživatelům při vstupu na naši internetovou stránku v jednom z následujících případů: 
– jedna nebo více podmínek zpracování se významně změní, a proto musí být banner zobrazen tak, aby poskytoval aktualizované informace, například proto, že se změní třetí strany; 
– není možné, abychom si jako správce internetové stránky byli vědomi skutečnosti, že cookies byl již dříve aktivován, protože se uživatelé například následně rozhodli vymazat všechny cookies legitimně nainstalované na jejich koncovém zařízení pomocí specifických funkcí, které jsou k dispozici prohlížečům (viz níže), takže není možné, abychom věděli, zda takoví uživatelé dříve navštívili naši internetovou stránku, či nikoli; 
– uplynulo více jak 6 měsíců od předchozího zobrazení banneru u uživatelů, kteří nedali souhlas. 

Zakázání/odstranění cookies prostřednictvím prohlížeče

Nastavení prohlížeče, který uživatelé používají k prohlížení internetu, umožňuje jak vymazání, tak i možnost zabránit instalaci cookies na jejich koncovém zařízení (chytrý telefon, osobní počítač). 

Níže je uveden seznam internetových stránek nejoblíbenějších prohlížečů, kde lze nalézt konkrétní pokyny pro zakázání/odstranění cookies na úrovni prohlížeče: 

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11 
Google Chrome: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs&gl=it#managing-cookies  
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/cs/products/firefox/protect-your-privacy/cookies  
Safari: https://support.apple.com/cs-cz/HT201265  


Předávání údajů mimo EU

Dotčené osobní údaje se obvykle zpracovávají v národním kontextu. Pokud je nutné předat údaje do země mimo Evropskou unii, budeme postupovat v souladu s ustanoveními článků 44 až 49 GDPR. 


Uplatňování práv na ochranu soukromí

Aniž je dotčena možnost správy cookies a souvisejících souhlasů/odvolání, jak je popsáno v předchozích odstavcích, mají uživatelé jakožto subjekty údajů právo požádat naši společnost jakožto správce osobních údajů o přístup ke svým osobním údajům a jejich opravu nebo výmaz, omezení zpracování, které se jich týká, nebo vznést námitku proti zpracování (čl. 15 a následující GDPR), a to v závislosti na konkrétním případě souvisejícím s žádostí, kterou hodlají podat, a která by měla být zaslána e-mailem na kontaktní údaje uvedené na začátku těchto zásad. 

Subjekty údajů mají rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně podle čl. 77 GDPR. 


Tento dokument byl zveřejněn dne: 15.12.2023 

Předcházející aktualizace: 1. 11. 2022