Skip to content
back
back
back
back
back

Zásady ochrany osobních údajů

Shrnutí 

  • Zpracováváme vaše osobní údaje nezbytné k tomu, abychom vám umožnili prohlížet tuto internetovou stránku a zobrazovat informace na ní zveřejněné, abychom vám poskytli služby, které jste si vyžádali, a pokud vám internetová stránka umožňuje přihlásit se do určitých oblastí jako registrovanému uživateli, zpracováváme vaše údaje za účelem správy vašich přihlašovacích údajů. Zasílat vám propagační sdělení nebo provádět profilování můžeme pouze s vaším souhlasem, který můžete kdykoli odvolat. 
  • Vaše údaje předáváme našim partnerům/dodavatelům/třetím stranám pouze v případě, že je to nezbytně nutné pro technické potřeby správy internetové stránky, pro poskytování služeb dostupných prostřednictvím internetové stránky nebo proto, že to vyžaduje zákon. Pokud bude v důsledku toho nutné předat údaje do zahraničí, přijmeme veškerá vhodná opatření stanovená platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů. 
  • V souladu se zákonem uplatňujeme bezpečnostní opatření a související kontroly, abychom chránili soukromí vašich údajů a chránili naše online zdroje před škodlivými útoky a pokusy o podvod. 
  • Soubory cookies používáme tak, jak je popsáno v dokumentu Zásady týkající se souborů cookies 
  • Svá práva podle platných právních předpisů o ochraně osobních údajů můžete uplatnit na adrese: dpo@fidiapharma.cz.  

1. Na co se vztahují tyto zásady?

Tyto zásady ochrany osobních údajů vypracované v souladu s platným evropským obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 (dále jen „GDPR”) se vztahují na zpracování osobních údajů prováděné v souvislosti s webovými stránkami www.fidipharma.cz (dále jen „Internetová stránka“). Internetová stránka může obsahovat další specifické zásady ochrany osobních údajů s cílem poskytnout podrobné informace o konkrétním typu shromažďování údajů a jejich zpracování v souvislosti s konkrétní službou. 

Tyto zásady jsou určeny pouze pro www.fidipharma.cz a nevztahují se na jiné internetové stránky, na které se lze dostat prostřednictvím hypertextových odkazů. 

2. Kdo je správcem osobních údajů a jaké jsou kontaktní údaje Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO)?

Správcem osobních údajů je společnost Fidia Pharma CZ s.r.o., se sídlem Praha 4, K Betáni 1092/19, PSČ 14000, Česká republika.  

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo chcete uplatnit svá práva týkající se ochrany osobních údajů, můžete se obrátit na našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů (dále jen „DPO“) následujícími způsoby: e-mailem na adresu dpo@fidiapharma.cz nebo běžnou poštou na adresu: Fidia Pharma CZ s.r.o., K Betáni 1092/19, 140 00 Praha 4, Česká republika, k rukám Pověřence pro ochranu osobních údajů. 

Když nám posíláte žádost, nezapomeňte uvést své kontaktní údaje, abychom vás mohli identifikovat a ozvat se vám. 

3. Jaké typy osobních údajů shromažďujeme a odkud je získáváme?

Údaje o prohlížení internetových stránek 
Počítačové systémy a softwarové postupy používané k provozování této Internetové stránky získávají během svého běžného provozu určité osobní údaje, jejichž přenos je spojen s používáním internetových komunikačních protokolů.
Tato kategorie zahrnuje IP adresy nebo názvy domén počítačů a terminálů používaných uživateli, adresy v zápisu URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) požadovaných zdrojů, čas odeslání požadavku, způsob odeslání požadavku na server, velikost souboru získaného v odpovědi, číselný kód označující stav odpovědi ze serveru (úspěšná, chybová atd.) a další parametry související s operačním systémem a počítačovým prostředím uživatele.
Tyto údaje, které jsou nezbytné pro používání webových služeb, jsou zpracovávány také za účelem:
– získávání statistických informací o využívání služeb (nejnavštěvovanější stránky, počet návštěvníků za časový úsek nebo za den, zeměpisné oblasti původu atd.);
– sledování řádného fungování poskytovaných služeb. 

Údaje, které jste dobrovolně poskytli 
Dobrovolné zasílání zpráv na kontaktní adresy na Internetové stránce zahrnuje získání vašich kontaktních údajů, jakož i předmětu a obsahu vašich zpráv. 
Dobrovolné vyplnění a odeslání jakýchkoli formulářů (formulářů pro získání informací) na Internetové stránce zahrnuje získání vašich kontaktních údajů jako odesílatele a dalších údajů uvedených v konkrétním formuláři, v němž jsou vždy označena (obvykle symbolem „*“) ta pole, která jsou považována za povinná a bez jejichž vyplnění není možné formulář odeslat. 

Údaje poskytnuté vámi jako registrovaným uživatelem 
Internetová stránka může obsahovat oblasti s omezeným přístupem, ke kterým je nutné se zaregistrovat (a stát se tak registrovaným uživatelem Internetové stránky). Za tímto účelem budou použity údaje nezbytné pro vytvoření registrace a její postupnou správu, tj. identifikační údaje osoby, která se chce zaregistrovat, včetně její e-mailové adresy, která bude použita ve fázi registrace, jakož i pro zasílání veškerých nezbytných sdělení (tzv. servisní sdělení), přihlašovací údaje: typicky ID uživatele a heslo a jakýkoli jiný přístupový PIN a konečně údaje, které mohou být v jednotlivých případech nezbytné podle témat, jimiž se daná oblast s omezeným přístupem zabývá. 

Údaje, které jste poskytli v souvislosti se službou, kterou jste si vyžádali 
Internetová stránka může poskytovat služby, jako je přístup k informacím předávaným prostřednictvím specifických zpravodajů věnovaných konkrétním tématům, která vás zajímají, nebo mohou umožnit nákup produktů a služeb v souladu s regulačním systémem, který ze zákona upravuje jejich nákup jak společnostmi, tak spotřebiteli.
V případě vaší žádosti o zasílání našeho newsletteru (pokud je tato služba k dispozici) použijeme vaše kontaktní údaje a e-mailovou adresu. Pokud naopak Internetová stránka poskytuje funkce pro nákup online (e-shop), budou vaše údaje nezbytné pro dokončení nákupu, a tedy úplné identifikační údaje, kontaktní údaje a doručovací adresa, zatímco údaje týkající se platby budou zpracovány přímo poskytovatelem platebních služeb (např. bankou), na kterém jsou funkce e-shopu založeny. 

Profilovací a marketingové údaje 
Vaše identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje týkající se vašich preferencí a zájmů, které jste uvedli při používání Internetové stránky, můžeme použít za účelem poskytování služeb přizpůsobených vašim potřebám nebo zasílání ad hoc obchodních sdělení, pouze pokud nám k tomu poskytnete svůj předchozí souhlas. 

Údaje z externích zdrojů 
Pouze v souvislosti se službami, které mohou být dostupné na Internetové stránce a které jste si výslovně vyžádali, můžeme shromažďovat určité údaje o vás z příslušných externích zdrojů, jako je vaše členství v profesní asociaci, pokud je to nezbytné k tomu, abyste měli přístup k dané službě. 

Cookies
Soubory cookies se používají k technickému umožnění prohlížení Internetové stránky, k provádění statistických analýz jejich používání a pouze se souhlasem uživatelů k profilování a poskytování služeb přizpůsobených jejich potřebám nebo k zasílání ad hoc obchodních sdělení. Podívejte se prosím na dokument Zásady týkající se souborů cookies

4. Pro jaké účely zpracováváme osobní údaje?

Jedná se o následující účely:
a. Technická správa internetových stránek:
Technické umožnění efektivního prohlížení internetových stránek. Za tímto účelem budeme používat údaje o prohlížení Internetové stránky a technické soubory cookies (viz Zásady týkající se souborů cookies).

b. Poskytování požadovaných služeb:
Poskytování služeb, které jste si vyžádali, včetně správy vaší registrace do určitých oblastí Internetové stránky s omezeným přístupem, pokud jsou k dispozici, zasílání vámi výslovně požadovaných informačních materiálů, umožnění zakoupit naše produkty online, pokud je tato funkce na Internetové stránce k dispozici, a reagování na vaše žádosti o informace a podrobnosti týkající se našich produktů nebo tematických sekcí. Za tímto účelem budeme používat údaje o prohlížení Internetové stránky, údaje, které jste nám dobrovolně poskytli, údaje, které jste nám poskytli jako registrovaní uživatelé, údaje, které jste nám poskytli v souvislosti se službou, kterou jste si vyžádali, údaje z externích zdrojů, pokud je to nezbytné v souvislosti se službou, a technické soubory cookies (viz Zásady týkající se souborů cookies).

c. Správa zabezpečení internetových stránek:
Správa zabezpečení dat a našich informačních zařízení proti škodlivým útokům a pokusům o podvody. Za tímto účelem budeme používat údaje o prohlížení Internetové stránky a při uplatnění zásady minimalizace (tj. zpracová pouze údajů, které jsou v jednotlivých případech nezbytně nutné) údaje, které jste nám dobrovolně poskytli, údaje, které jste nám poskytli jako registrovaní uživatelé, údaje, které jste nám poskytli v souvislosti se službou, kterou jste si vyžádali, údaje z externích zdrojů, pokud jsou v souvislosti se službou nezbytné, a soubory cookies (viz Zásady týkající se souborů cookies).

d. Analýza uživatelů:
Správa zabezpečení dat a našich informačních zařízení proti škodlivým útokům a pokusům o podvody. Za tímto účelem budeme používat údaje o prohlížení Internetové stránky a při uplatnění zásady minimalizace (tj. zpracová pouze údajů, které jsou v jednotlivých případech nezbytně nutné) údaje, které jste nám dobrovolně poskytli, údaje, které jste nám poskytli jako registrovaní uživatelé, údaje, které jste nám poskytli v souvislosti se službou, kterou jste si vyžádali, údaje z externích zdrojů, pokud jsou v souvislosti se službou nezbytné, a soubory cookies (viz Zásady týkající se souborů cookies).

e. Žádosti úřadů:
Odpovídání na všechny žádosti o informace od příslušných úřadů. Za tímto účelem použijeme ze všech údajů, které máme k dispozici, ty, které si úřad vyžádá podle platných právních předpisů. 

f. Uplatňování práv na ochranu osobních údajů:
Reagování na vaše žádosti o uplatnění vašich práv na ochranu osobních údajů, jak je stanoveno v platných právních předpisech na ochranu osobních údajů. Za tímto účelem použijeme údaje, které jste nám dobrovolně poskytli.

5. Na jakém právním základě zpracováváme osobní údaje?

Při zpracování údajů pro účely e) Žádosti úřadů a f) Uplatňování práv na ochranu osobních údajů (viz výše) musíme splnit zákonný požadavek. 

V případě zpracování údajů pro účely a) Technická správa internetových stránek a b) Poskytování požadovaných služeb (viz výše) je právním základem splnění vašich požadavků. 

Dále máme oprávněný zájem na zpracování údajů v případě účelu c) Správa zabezpečení internetových stránek (viz výše), který spočívá v potřebě zavést opatření na ochranu údajů a technické infrastruktury před rizikem nepředvídaných událostí nebo nezákonných či zlovolných činů, které by mohly ohrozit jejich důvěrnost, dostupnost a integritu. 

Právním základem je naopak váš dobrovolný a předchozí souhlas se zpracováním v případě účelu d) Analýza uživatelů (viz výše). 

6. Kterým příjemcům mohou být osobní údaje předávány a případně exportovány mimo EU?

Osobní údaje zpracovávají pracovníci výslovně pověření správcem osobních údajů, jakož i třetí strany, případně usazené v zemích mimo Evropskou unii, pouze pokud je to nezbytné pro potřeby provozu a údržby Internetové stránky a služeb na ní poskytovaných, aniž jsou dotčeny povinnosti stanovené zákonem.  

Jak stanoví GDPR, správce osobních údajů smluvně pověřuje třetí strany, které provádějí zpracování jménem správce osobních údajů, jako zpracovatele osobních údajů. 

Pokud by bylo nutné zapojit třetí strany usazené v zemích mimo Evropskou unii, budou pro související předávání údajů do zahraničí případ od případu přijata příslušná platná ochranná opatření ve smyslu rozhodnutí o odpovídající ochraně vydaných Evropskou komisí, standardních smluvních doložek opět definovaných Evropskou komisí nebo příslušným vnitrostátním úřadem pro ochranu osobních údajů nebo výjimek stanovených v GDPR. 

Další informace týkající se možného předávání údajů do zemí mimo Evropskou unii a souvisejících přijatých záruk, jakož i informace o společnostech jmenovaných zpracovateli osobních údajů, si můžete vyžádat u DPO. 

7. Jak dlouho uchováváme osobní údaje?

Zpracovávané osobní údaje budou uchovávány po dobu nepřesahující dobu potřebnou k dosažení výše uvedených účelů a v souladu s podmínkami stanovenými zákonem, s výjimkou nutnosti uchovávat je po delší dobu na základě žádostí příslušných orgánů za účelem prevence a stíhání trestných činů nebo v každém případě za účelem uplatnění nebo obhajoby práva u soudu. 

8. Jaké metody zpracování a bezpečnostní opatření se na osobní údaje vztahují?

Všechny údaje budou zpracovávány převážně v elektronické podobě a budou shromažďovány a zpracovávány za použití technických a organizačních opatření odpovídajících úrovni zabezpečení odpovídající rizikům, s přihlédnutím ke stavu techniky a nákladům na provedení a případně k bezpečnostním opatřením stanoveným zvláštními právními předpisy. 

Při používání funkcí této Internetové stránky a s ohledem na aspekty ochrany osobních údajů v souladu s čl. 33 GDPR vyzýváme uživatele, aby správci osobních údajů ohlásili jakékoli okolnosti nebo události, které mohou mít za následek potenciální „porušení zabezpečení osobních údajů”, a to zasláním sdělení na e-mailovou adresu: databreach@fidiapharma.it, aby správce osobních údajů mohl událost posoudit a přijmout zákonem stanovená opatření a postupy. 

Připomínáme, že porušením zabezpečení osobních údajů se rozumí „jakékoli porušení zabezpečení, které zahrnuje náhodné nebo protiprávní zničení, ztrátu, změnu, neoprávněné zveřejnění nebo přístup k přenášeným, uchovávaným nebo jinak zpracovávaným osobním údajům“. 

Opatření přijatá správcem osobních údajů nezbavují uživatele Internetové stránky povinnosti věnovat potřebnou pozornost v případech, kdy je používání hesel/PIN kódů vyžadováno pro konkrétní službu Internetové stránky, výběru hesel/PIN kódů odpovídající složitosti, která musí být pravidelně aktualizována a zabezpečena a znepřístupněna ostatním osobám, aby se zabránilo jejich nesprávnému a neoprávněnému použití.

9. Jaká jsou vaše práva na ochranu osobních údajů a jak je můžete uplatnit?

V souvislosti se zpracováním osobních údajů prováděným prostřednictvím Internetové stránky můžete jako subjekt údajů kdykoli uplatnit práva stanovená v GDPR, zejména požádat: 
– o přístup ke svým osobním údajům, získání důkazů o účelech sledovaných správcem osobních údajů, kategoriích příslušných údajů, příjemcích, kterým mohou být sděleny, příslušné době uchovávání, existenci automatizovaných rozhodovacích procesů, včetně profilování, a alespoň v takových případech smysluplné informace o příslušné logice, jakož i o významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování pro subjekt údajů, pokud již nejsou uvedeny v textu těchto zásad;
– o opravu nepřesných osobních údajů, které se vás týkají, a to bez zbytečného odkladu;
– v zákonem stanovených případech o výmaz svých osobních údajů;
– o omezení zpracování nebo proti němu vznést námitku, pokud je to přípustné na základě právních předpisů platných pro konkrétní případ, přičemž vždy je možné vznést námitku proti jakýmkoli akcím přímého marketingu;
– v zákonem stanovených případech o přenositelnost údajů, které jste poskytli správci osobních údajů, tj. získat je ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a také požádat o předání těchto údajů jinému správci údajů, je-li to technicky proveditelné. 

Pokud to považujete za vhodné, můžete navíc podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů). 

V případě zpracování osobních údajů, kde je právním základem souhlas, jej můžete kdykoli odvolat, a to zasláním žádosti e-mailem na adresu DPO nebo použitím vhodných prostředků pro odvolání/poskytnutí souhlasu v souvislosti s konkrétním zpracováním, pokud jsou na Internetové stránce k dispozici. 

Pokud jde o používání souborů cookies, pokud chcete změnit stav souhlasů, podívejte se na to, co je uvedeno v dokumentu Zásady týkající se souborů cookies. 

Další informace týkající se vašich práv a obecně pravidla pro ochranu osobních údajů naleznete na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese https://uoou.gov.cz/. 

10. Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Správce osobních údajů si vyhrazuje právo tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoli změnit a zveřejnit je na této stránce. Proto se prosím na tuto stránku často dívejte a zkontrolujte její spodní část, kde je uvedeno datum poslední provedené změny.   

Tento dokument byl zveřejněn dne: 15.12.2023
Předcházející aktualizace: 1. 1. 2023